Våra tjänster

Inventering av farligt avfall

För att kunna ta reda på hur mycket farligt avfall en rivningsåtgärd kan ge upphov till krävs det undersökningar. Därför utförs materialinventeringar för att fastställa vad byggnaden innehåller för olika material som kan vara miljö- eller hälsofarliga och i vilka kvantiteter materialen finns. Verksamheter som pågår eller tidigare pågått kan ha kontaminerat byggnaden. Då utförs materialinventeringar i syfte att se över var och på vilket sätt byggnaden blivit förorenad. Därefter utreds vilka åtgärder som behöver vidtas för att inte föroreningarna ska spridas vidare så inte människan hälsa eller miljön tar skada.

Vid misstanke om att det förekommer miljöfarliga ämnen som PCB, asbest, tungmetaller m.m. i en byggnad krävs det provtagning. Västsvenska miljökonsult utför både mindre och mer omfattande miljöinventering, inriktad på ett eller flera ämnen.

KMA-samordning i bygg och rivningsprojekt

Som KMA-samordnare bistår vi er som byggentreprenör eller byggherre med kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete samt att förse ledningen med material och beslutsunderlag inom området.
Vi hjälper vi till med att kontrollera att underleverantörer levererar enligt avtal och ser till att arbeten sköts efter den upprättade arbetsmiljöplanen och projektspecificerade miljöplanen.

Som KMA-samordnare hjälper vi er genom hela processen genom myndighetskontakter, rådgivning och slutdokumentera arbetet. Vi är ständigt med i projektet och fungerar som ett stöd under projektets gång, från anbudsskede till färdigställande.

Sanering

Vid sanering av miljöfarliga ämnen som asbest och PCB vid ombyggnation eller rivning kontrollerar vi att saneringen utförs enligt tillsynsmyndigheternas föreskrifter. Vi genomför internbesiktning av pågående saneringsarbeten som är likvärdig tillsynsmyndighetens inspektioner för att sätta deras krav som minimikrav.

Genom en komplett samarbetspartner inom sanering av miljöfarliga byggmaterial samt föroreningar i mark kan vi erbjuda er ett kvalitativ saneringsarbete för att effektivisera och underlätta era projekt.